Voorwaarden

Welkom bij CamMatch.net! Deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op je toegang tot en gebruik van onze website, diensten en applicaties (gezamenlijk de "Diensten"). Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door. Door onze Diensten te bezoeken of te gebruiken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en ons Privacybeleid.

Geschiktheid

Voor toegang tot en gebruik van onze Diensten, moet je ten minste 13 jaar oud zijn. Door CamMatch.net te gebruiken, verklaar en garandeer je dat je voldoet aan de leeftijdsvereiste en dat je de juridische capaciteit hebt om deze Voorwaarden aan te gaan. Als je jonger bent dan 13 jaar, mag je onze Diensten niet gebruiken.

Gedrag van de gebruiker

U bent als enige verantwoordelijk voor uw gedrag tijdens het gebruik van onze Services. U stemt ermee in zich te houden aan onze Gedragsregels en aan alle toepasselijke lokale, provinciale, nationale en internationale wetten en voorschriften. Elke schending van deze Voorwaarden of onze Gedragsregels kan leiden tot opschorting of beëindiging van uw toegang tot onze Services.

Inhoud gebruiker

CamMatch.net kan gebruikers toestaan inhoud in te dienen, te plaatsen of te delen, zoals tekst, afbeeldingen of video ("Gebruikersinhoud"). Je behoudt het eigendom van je Gebruikersinhoud, maar verleent ons een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om je Gebruikersinhoud te gebruiken, reproduceren, distribueren, er afgeleide werken van te maken, weer te geven en uit te voeren in verband met onze Diensten.

U verklaart en garandeert dat u over de benodigde rechten, licenties en machtigingen beschikt om deze licentie te verlenen en dat uw Gebruikerscontent geen inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of publicatierechten.

Intellectueel eigendom

Alle inhoud en materialen op onze Diensten, inclusief tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen en software, zijn eigendom van CamMatch.net of haar licentiegevers en worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten op intellectueel eigendom. Je mag geen inhoud of materialen op onze Diensten reproduceren, distribueren, wijzigen, er afgeleide werken van maken, publiekelijk tonen of commercieel exploiteren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Afwijzing van garanties

Onze Diensten worden geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, en niet-inbreuk. CamMatch.net garandeert niet dat de Diensten foutloos, ononderbroken, veilig of vrij van virussen of andere schadelijke componenten zijn.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal CamMatch.net of haar filialen, directeuren, functionarissen, werknemers of agenten aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale schade, gevolgschade of bestraffende schade, inclusief maar niet beperkt tot, verlies van winst, gegevens of goodwill, voortvloeiend uit of in verband met uw toegang tot of gebruik van onze Diensten, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord CamMatch.net en haar filialen, directeuren, functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen of onkosten, inclusief redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit of in verband staan met jouw toegang tot of gebruik van onze Diensten of jouw schending van deze Voorwaarden.

Beëindiging

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot onze Services op te schorten of te beëindigen op elk gewenst moment, met of zonder kennisgeving, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van deze Voorwaarden of onze Gedragsregels.

Wijzigingen in deze voorwaarden

We kunnen deze voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken bijwerken of wijzigen. We stellen u op de hoogte van wijzigingen door

de bijgewerkte Voorwaarden op ons platform, samen met de datum van de laatste bijwerking. Als u onze Services blijft gebruiken nadat deze Voorwaarden zijn gewijzigd, betekent dit dat u de bijgewerkte Voorwaarden accepteert.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden en eventuele geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze Voorwaarden of uw gebruik van onze Services worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Zuid-Afrika. U stemt ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Zuid-Afrika voor het oplossen van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of uw gebruik van onze Services.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht.

Verklaring van afstand

Geen verklaring van afstand van een bepaling van deze Voorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke bepaling of enige andere bepaling, en het niet doen gelden van een recht of bepaling onder deze Voorwaarden zal geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling inhouden.

Neem contact met ons op

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via onze contactpagina.